PRODUKTER 

INSTRUMENTER

Mekaniske Flowswitche

Mekaniske flowswitche eller paddelswitche, hvor sensor elementet er udført som en fane, der mekanisk påvirkes af væsken, som passerer. Bevægelsen, som påvirkningen resulterer i, aktiverer en reed kontakt, hvis signal kan benyttes til overvågning/hændelsesstyring.
Flowswitche anvendes i mange industrielle sammenhænge f.eks. som pumpebeskyttelse for at sikre lejer og pakninger mod overophedning.

Magnetisk induktive flowmålere

Princippet i den magnetiske flowmåler er baseret på Faraday's lov om induktion, der siger: "Hvis man bevæger en elektrisk leder igennem et magnetfelt, så vil der vinkelret på lederens bevægelsesretning opstå en spænding, der er ligefrem proportional med lederens bevægelseshastighed." I den magnetiske flowmåler er det mediet, der er lederen, og man kan således kun måle væsker der har en elektrisk ledningsevne, typisk større end 5uS/cm. Princippet kan derfor ikke benyttes på olier og organiske opløsningsmidler!

Turbine flowmålere

Turbine flowmåleren er en nøjagtig og pålidelig flowmåler til væsker.
Den består af et strømningsrør med procestilslutninger og en magnetisk multibladet rotor, der er monteret i røret, på linje med strømmen. Rotoren understøttes af en aksel, der hviler på internt monterede understøtninger.
Måleprincippets største force er, at rotoren begynder at dreje så snart mediet påvirker den med en fremadrettet kraft, ligesom den vil stoppe, så snart påvirkningen stopper. Det sikrer en meget hurtig responstid, en egenskab der bl.a. gør turbinemåleren ideel til batch opgaver.

Vortex flowmålere

Vortex princippet bygger på aftastning af den hvirveldannelse der opstår bag et legeme, som indsættes i en væske eller gasstrøm Alle Vortex flowmålere har således en obstruktion kaldet et ”bluff body”, der sørger for en alternerende strøm af hvirvler dannes. Afstanden fra centret af en hvirvel til den næste kaldes bølgelængden, og relateres direkte til diameteren på bluff bodiet udformning.
I en Vortex flowmåler udformes bluff body og hus, så frekvensen på hvirvlerne er direkte proportional med flowhastigheden.

Ultralyds flowmålere

En Ultralydsflowmåler efter Transit time princippet er en flowmåler til rene væsker, da ultralydssignalet skal kunne løbe uhindret mellem to sensorer.
Selve målingen foregår ved at der samtidig udsendes ét ultralydssignal medstrøms og ét modstrøms. Da modstrøms signalet vil være længere tid undervejs, vil forskellen i vandringstiderne være et udtryk for væskehastigheden, som kan beregnes rent elektronisk.

Coriolis masseflowmålere

Mange forskellige måleprincipper er afprøvet i forsøget på at bestemme masseflow v.hj.a. kraft og acceleration, men kun et princip er accepteret indenfor industrien til masseflowmåling. Princippet bygger på et gyrostatisk princip sammen med Coriolis accelerationen eller corioliskraften.
Ved excitation, bliver et helt ret målerør bragt i resonanssvingninger. To induktive sensorer er placeret på ind- og udløbssiden til at detektere faseskiftet. Når der ikke løber produkt gennem måleren vil der ikke være faseskift, men ved en flow vil partiklen få en lodret acceleration. Partiklen vil modtage energi fra det oscillerende målerør og herved dæmpe vibrationerne på indløbssiden. Medens partiklen passerer gennem målerøret vil den give den optagne energi tilbage til målerøret, og herved forstærke svingningerne af målerøret på udløbssiden. De to sensorer måler faseskiftet, der er direkte proportionalt med masseflowet

Termiske masseflowmåre

Termiske flowmålere er baseret på det termiske spredningsprincip, et princip der beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles i en gasstrøm.
Skal princippet bruges til flowmåling gøres det ved at kontrollere opvarmningen af et legeme i gasstrømmen, idet opvarmningen styres så der altid er en konstant differenstemperatur med en identisk udformet reference, så vil den effekt der skal benyttes til opvarmningen nemlig være proportional med masseflowet af gassen.