VIDENSCENTER
  • Montage af trykmåler

Hvordan monteres en trykmåler

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark

Som for ethvert andet måleudstyr gælder det også for trykmålere, at selvom sensorer og transmittere er kalibreret og indstillet til den højeste målenøjagtighed – så kan enhver måling ødelægges af en forkert installation, og det er derfor vigtigt at man følger nogle simple regler når anlægget designes.

 

 

Hvordan monteres trykfølere

Tryk måles i alle medier, og for at opnå det bedste resultat skal man ved montage tage hensyn til dette.

Da trykmåling er en “deformationsmåling” er det vigtigt at man sikrer sig at kraften overføres uhindret til målestedet - og at der ikke optræder forstyrrelser undervejs. Det anbefales derfor at montere transmitterens målecelle så tæt på processen som muligt. Det er ikke altid muligt, hvorfor man ofte ser transmittere forbundet til processen med tynde rør, også kaldet impuls rør.

I væskesystemer kan luftlommer, i forbindelsen mellem proces og transmitter virke forstyrrende på målingen, idet luftens kompressibilitet gør at “luftlommen” først skal presses sammen, hvorved noget af kraften ikke overføres korrekt til målecellen - derfor skal man tilstræbe at bruge så korte impuls rør som muligt.

Som udgangspunkt gælder derfor:

  •  Ved brug til gasmåling bør transmitteren monteres over målestedet, så eventuel fugt kan løbe væk
  •  Ved brug i væskesystemer bør transmitteren monteres under målestedet eller på et lodret rør, så eventuel luft ikke samles i forbindelsen.

                                                        

Pas på temperaturen

De færreste trykmålere tåler høje temperatur direkte på måleelementet, hvorfor det er nødvendigt at køle mediet på strækningen mellem proces og måler. Der findes specielt udviklede kølehalse til mange trykmålere, men den mest almindelige måde at løse problemet på, er at flytte måleren væk fra processen og lave en mekanisk forbindelse mellem de 2 punkter.

 

Problematikken optræder altid i dampsystemer, og her benytter man ofte et impuls rør til nedkøling af produktet. Røret udformes enten som et U eller en “krølle” (den såkaldte grisehale), og fyldes med vand inden systemet sættes i drift. Vandlåsen sikrer at den varme damp ikke kan komme i direkte forbindelse med måleelementet - og dermed beskadige måleren.

Undgå overtryk

I visse tilfælde kan der i et rørsystem opstå et midlertidigt overtryk som følge af ændrede procesbetingelser, f.eks. i forbindelse med opstart, produktskifte, rengøring el. lign. Trykstød kan opnå en betydelig kraft, og være skadelige for måleudstyret. Selvom det meste måleudstyr er designet til at kunne tåle et vist overtryk, typisk 1,5 til 2 gange det nominelle tryk, så kan det alligevel i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at installere en overbelastningsbeskyttelse mellem proces og måleudstyr.

 

Den mest almindelige type er en mekanisk overtryksventil, hvor trykområdet indstilles via en skrue, så ventilen automatisk vil lufte ud, hvis trykket i rørledningen er højere end den ønskede værdi, mens den lukker til igen, hvis trykket falder til under et vist niveau, så trykmåleren igen kan vise det aktuelle tryk i rørledningen.

Brug af afspærringsventiler

Det kan være fornuftigt at montere en afspærringsventil mellem proces og trykmåler, således at det er nemt at servicere/udskifte måleren uden at skulle afbryde processen.

   

Der findes på markedet et utal af afspærringsventiler, som alle kan løse opgaven, men påtænker man jævnligt at kalibrere/kontrollere måleudstyret, kan der med fordel vælges en ventil med testflange. Denne ventiltype er i princippet 3-vejs ventil, hvor der gives mulighed for at afbryde for processen og påtrykke trykmåleren et testtryk (f.eks. fra en pumpe) – uden at afmontere måleudstyret.

Andre anvendelser

Mange trykmålinger benyttes til at bestemme niveauet i en tank/beholder - det er de såkaldte hydrostatiske målinger. Væsken tryk på membranen er et udtryk for væskesøjlens højde - og dermed niveauet i tanken. Anvendes transmitteren til bestemmelse af niveau er det vigtigt at den monteres så hele væskesøjlen “trykker” på membranen. Samtidig skal man dog tage hensyn til eventuelle aflejringer, som kan sætte sig på den og dermed hæmme transmitterens funktion.

 

Læs mere om trykmåling hér

 

 

 

 

 

Instrumenter - trykmåling KLINGER Danmark

Viden om trykmåling hos KLINGER Danmark

Hos KLINGER Danmark sætter vi en ære i at kunne berige vores læsere med relevant viden blandt andet indenfor trykmåling.

Læs vores udvalg af artikler her på siden eller se vores produktsortiment ved at klikke på trykmåling.